skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

HISTOLOGICAL , ANATOMICAL AND EMBRYONICAL STUDY OF FUNGIFORM PAPILLAE IN TONGUE OF IRAQI SHEEP

F.S, A ; AL-Asadi, A ; J. Hussein, Adel.

Basrah Journal of Veterinary Research, 06/28/2010, Vol.9(1), pp.78-89

E-ISSN: 2410-8456 ; DOI: http://dx.doi.org/10.33762/bvetr.2010.55080

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...