skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects on evaporation rates from different water-permeable pavement designs

Starke, P ; Göbel, P ; Coldewey, W G

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2011, Vol.63(11), pp.2619-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 22049757 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...