skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Early electrophysiological indices of illusory contour processing within the lateral occipital complex are virtually impervious to manipulations of illusion strength

Altschuler, Ted S ; Molholm, Sophie ; Russo, Natalie N ; Snyder, Adam C ; Brandwein, Alice B ; Blanco, Daniella ; Foxe, John J

NeuroImage, 15 February 2012, Vol.59(4), pp.4074-85 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9572 ; PMID: 22037001 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2011.10.051

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...