skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heavy metals concentrations in fish from Sicily (Mediterranean Sea) and evaluation of possible health risks to consumers

Copat, Chiara ; Bella, Francesca ; Castaing, Marine ; Fallico, Roberto ; Sciacca, Salvatore ; Ferrante, Margherita

Bulletin of environmental contamination and toxicology, January 2012, Vol.88(1), pp.78-83 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-0800 ; PMID: 22020920 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00128-011-0433-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...