skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reevaluation of dystrophin localization in the mouse retina

Wersinger, Eric ; Bordais, Agnès ; Schwab, Yannick ; Sene, Abdoulaye ; Bénard, Romain ; Alunni, Violaine ; Sahel, José-Alain ; Rendon, Alvaro ; Roux, Michel J

Investigative ophthalmology & visual science, 07 October 2011, Vol.52(11), pp.7901-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1552-5783 ; PMID: 21896869 Version:1 ; DOI: 10.1167/iovs.11-7519

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...