skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ACE inhibitors in the treatment of heart failure

Dibianco, R

Clinical cardiology, June 1990, Vol.13(6 Suppl 7), pp.VII32-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-9289 ; PMID: 2189619 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...