skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Stops making sense: translational trade-offs and stop codon reassignment

Johnson, Louise J ; Cotton, James A ; Lichtenstein, Conrad P ; Elgar, Greg S ; Nichols, Richard A ; Polly, P David ; Le Comber, Steven C

BMC evolutionary biology, 29 July 2011, Vol.11, pp.227 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2148 ; PMID: 21801361 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2148-11-227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...