skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Response specific temporal expectancy: evidence from a variable foreperiod paradigm

Thomaschke, Roland ; Kiesel, Andrea ; Hoffmann, Joachim

Attention, perception & psychophysics, October 2011, Vol.73(7), pp.2309-22 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1943-393X ; PMID: 21755419 Version:1 ; DOI: 10.3758/s13414-011-0179-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...