skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coding regions of INHBA, SFRP4 and HOXA10 are not implicated in familial endometriosis linked to chromosome 7p13-15

Lin, J ; Zong, L ; Kennedy, S H ; Zondervan, K T

Molecular human reproduction, October 2011, Vol.17(10), pp.605-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1460-2407 ; PMID: 21576276 Version:1 ; DOI: 10.1093/molehr/gar035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...