skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

25th Anniversary Article: What Can Be Done with the Langmuir‐Blodgett Method? Recent Developments and its Critical Role in Materials Science

Ariga, Katsuhiko ; Yamauchi, Yusuke ; Mori, Taizo ; Hill, Jonathan P.

Advanced Materials, December 2013, Vol.25(45), pp.6477-6512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-9648 ; E-ISSN: 1521-4095 ; DOI: 10.1002/adma.201302283

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...