skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pharmacology of AM211, a potent and selective prostaglandin D2 receptor type 2 antagonist that is active in animal models of allergic inflammation

Bain, Gretchen ; Lorrain, Daniel S ; Stebbins, Karin J ; Broadhead, Alex R ; Santini, Angelina M ; Prodanovich, Pat ; Darlington, Janice ; King, Christopher D ; Lee, Catherine ; Baccei, Christopher ; Stearns, Brian ; Troung, Yen ; Hutchinson, John H ; Prasit, Peppi ; Evans, Jilly F

The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, July 2011, Vol.338(1), pp.290-301 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1521-0103 ; PMID: 21487069 Version:1 ; DOI: 10.1124/jpet.111.180430

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...