skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An anaesthetic pre-operative assessment clinic reduces pre-operative inpatient stay in patients requiring major vascular surgery

O'Connor, D B ; Cotter, M ; Treacy, O ; Owens, T ; Mcshane, A ; Mehigan, D ; Sheehan, S J ; Barry, M C

Irish journal of medical science, September 2011, Vol.180(3), pp.649-53 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1863-4362 ; PMID: 21431923 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11845-011-0703-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...