skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sourcing the crowd for health services improvement: The reflexive patient and "share-your-experience" websites

Adams, Samantha A

Social science & medicine (1982), April 2011, Vol.72(7), pp.1069-76 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-5347 ; PMID: 21414701 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2011.02.001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...