skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Concentrations of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in needles of Masson pine (Pinus massoniana L.) growing nearby different industrial sources

Sun, Fangfang ; Wen, Dazhi ; Kuang, Yuanwen ; Li, Jiong ; Li, Jianli ; Zuo, Weidong

Journal of environmental sciences (China), 2010, Vol.22(7), pp.1006-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; PMID: 21174990 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...