skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Met268Pro mutation of mouse TRPA1 changes the effect of caffeine from activation to suppression

Nagatomo, Katsuhiro ; Ishii, Hiroshi ; Yamamoto, Tomomi ; Nakajo, Koichi ; Kubo, Yoshihiro

Biophysical journal, 01 December 2010, Vol.99(11), pp.3609-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1542-0086 ; PMID: 21112285 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.bpj.2010.10.014

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...