skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rod-cone dysplasia in Irish setters: a defect in cyclic GMP metabolism in visual cells

Aquirre, G ; Farber, D ; Lolley, R ; Fletcher, R T ; Chader, G J

Science (New York, N.Y.), 22 September 1978, Vol.201(4361), pp.1133-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 210508 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...