skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

FI3D: direct-touch interaction for the exploration of 3D scientific visualization spaces

Yu, Lingyun ; Svetachov, Pjotr ; Isenberg, Petra ; Everts, Maarten H ; Isenberg, Tobias

IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2010, Vol.16(6), pp.1613-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; PMID: 20975204 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2010.157

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...