skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Widespread divergence between incipient Anopheles gambiae species revealed by whole genome sequences

Lawniczak, M K N ; Emrich, S J ; Holloway, A K ; Regier, A P ; Olson, M ; White, B ; Redmond, S ; Fulton, L ; Appelbaum, E ; Godfrey, J ; Farmer, C ; Chinwalla, A ; Yang, S-P ; Minx, P ; Nelson, J ; Kyung, K ; Walenz, B P ; Garcia-Hernandez, E ; Aguiar, M ; Viswanathan

Science (New York, N.Y.), 22 October 2010, Vol.330(6003), pp.512-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 20966253 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1195755

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...