skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Eukaryotic genes of archaebacterial origin are more important than the more numerous eubacterial genes, irrespective of function

Cotton, James A ; Mcinerney, James O

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 05 October 2010, Vol.107(40), pp.17252-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 20852068 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1000265107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...