skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tax strategy patents after the Leahy-Smith America Invents Act

Hutchinson, John W.

Journal of Taxation of Investments, Spring, 2012, Vol.29(3), p.35-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-9115

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...