skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A blended learning approach to teaching basic pharmacokinetics and the significance of face-to-face interaction

Edginton, Andrea ; Holbrook, Jane

American journal of pharmaceutical education, 15 June 2010, Vol.74(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1553-6467 ; PMID: 20798797 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...