skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Crystal structure of human adenovirus at 3.5 A resolution

Reddy, Vijay S ; Natchiar, S Kundhavai ; Stewart, Phoebe L ; Nemerow, Glen R

Science (New York, N.Y.), 27 August 2010, Vol.329(5995), pp.1071-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 20798318 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1187292

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...