skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modeling short-term dynamics and variability for realistic interactive facial animation

Stoiber, Nicolas ; Breton, Gaspard ; Seguier, Renaud

IEEE computer graphics and applications, 2010, Vol.30(4), pp.51-61 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-1756 ; PMID: 20650728 Version:1 ; DOI: 10.1109/MCG.2010.40

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...