skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of the integrated database network system (IDNS) SmartGene software for analysis of 16S rRNA gene sequences for identification of Nocardia species

Conville, Patricia S ; Murray, Patrick R ; Zelazny, Adrian M

Journal of clinical microbiology, August 2010, Vol.48(8), pp.2995-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1098-660X ; PMID: 20573863 Version:1 ; DOI: 10.1128/JCM.00681-10

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...