skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metal oxide/hydroxide-coated dual-media filter for simultaneous removal of bacteria and heavy metals from natural waters

Ahammed, M Mansoor ; Meera, V

Journal of hazardous materials, 15 September 2010, Vol.181(1-3), pp.788-93 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3336 ; PMID: 20566239 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2010.05.082

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...