skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure of the Rift Valley fever virus nucleocapsid protein reveals another architecture for RNA encapsidation

Raymond, Donald D ; Piper, Mary E ; Gerrard, Sonja R ; Smith, Janet L; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 13 July 2010, Vol.107((26) ; 06, 2010) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1001760107

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...