skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Clinical features and diagnosis for Chinese cases with malignant hyperthermia: a case cluster from 2005 to 2007

Wang, Ying-Lin ; Luo, Ai-Lun ; Tan, Gang ; Cui, Xu-Lei ; Guo, Xiang-Yang

Chinese medical journal, 20 May 2010, Vol.123(10), pp.1241-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0366-6999 ; PMID: 20529573 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...