skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Wpływ suchych, standaryzowanych wyciagów roślinnych na proces uwalniania arbutyny z preparatów aplikowanych na skóre, wytworzonych na bazie Carbopoli.
The effect of dry standardized plant extracts on the process of arbutin release from topical preparations produced on Carbopol base

Piechota-Urbańska, Magdalena

Polimery w medycynie, 2010, Vol.40(1), pp.65-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 20446531 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...