skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Acute positive inotropic intervention: the phosphodiesterase inhibitors

Dibianco, R

American heart journal, June 1991, Vol.121(6 Pt 1), pp.1871-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 2035420 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...