skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dabigatran versus warfarin for venous thromboembolism

Teachey, David T

The New England journal of medicine, 18 March 2010, Vol.362(11), pp.1050; author reply 1050-1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 20301800 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...