skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A mitochondrial DNA mutation in the heteroplasmic tRNA-Tyr gene associated with chronic progressive external ophthalmoplegia--clinical and molecular biological study

Sahashi, K ; Ibi, T ; Yoneda, M ; Tanaka, M ; Ohno, K

Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, December 1997, Vol.55(12), pp.3265-9

ISSN: 0047-1852 ; PMID: 9436448 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...