skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SAMPLEX: automatic mapping of perturbed and unperturbed regions of proteins and complexes

Krzeminski, Mickaël ; Loth, Karine ; Boelens, Rolf ; Bonvin, Alexandre M J J

BMC bioinformatics, 26 January 2010, Vol.11, pp.51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2105 ; PMID: 20102599 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-51

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...