skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Muerte encefálica: repercusión sobre órganos y tejidos.
Brain death: repercussion on the organs and tissues

Domínguez-Roldán, J M ; García-Alfaro, C ; Jimenéz-González, P I ; Hernández-Hazañas, F ; Gascón Castillo, M L ; Egea Guerrero, J J

Medicina intensiva, December 2009, Vol.33(9), pp.434-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0210-5691 ; PMID: 19922825 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.medin.2009.03.008

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...