skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

YaQ: an architecture for real-time navigation and rendering of varied crowds

Maïm, Jonathan ; Yersin, Barbara ; Thalmann, Daniel

IEEE computer graphics and applications, 2009, Vol.29(4), pp.44-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; PMID: 19798862 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...