skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Auditory-visual object recognition time suggests specific processing for animal sounds

Suied, Clara ; Viaud-Delmon, Isabelle

PloS one, 2009, Vol.4(4), pp.e5256 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 19384414 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0005256

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...