skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Role of Interstitial Sites in the Ti3d Defect State in the Band Gap of Titania

Wendt, S. ; Sprunger, P. T. ; Lira, E. ; Madsen, G. K. H. ; Li, Z. ; Hansen, J. O. ; Matthiesen, J. ; Blekinge-Rasmussen, A. ; Laegsgaard, E. ; Hammer, B. ; Besenbacher, F.

Science, 06/27/2008, Vol.320(5884), pp.1755-1759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1159846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...