skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Influence of joint application of heavy metals on level of each metal accumulated in the periwinkle Tympanotonus fuscatus (Gastropoda: Potamididae)

Otitoloju, A A ; Don-Pedro, K N

Revista de biologia tropical, September 2006, Vol.54(3), pp.803-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744 ; PMID: 18491620 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...