skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Differential effects of retinoids on pokeweed mitogen induced B-cell proliferation vs immunoglobulin synthesis

Dillehay, D L ; Jiang, X L ; Lamon, E W

International journal of immunopharmacology, 1991, Vol.13(7), pp.1043-8

ISSN: 0192-0561 ; PMID: 1837010 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...