skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ankyrin binds to the 15th repetitive unit of erythroid and nonerythroid beta-spectrin

Kennedy, S P ; Warren, S L ; Forget, B G ; Morrow, J S

The Journal of cell biology, October 1991, Vol.115(1), pp.267-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9525 ; PMID: 1833409 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...