skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modeling inhalational tularemia: deliberate release and public health response

Egan, Joseph R ; Hall, Ian M ; Leach, Steve

Biosecurity and bioterrorism : biodefense strategy, practice, and science, December 2011, Vol.9(4), pp.331-43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-850X ; PMID: 22044315 Version:1 ; DOI: 10.1089/bsp.2011.0004

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...