skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Time lines of infection and disease in human influenza: a review of volunteer challenge studies

Carrat , Fabrice ; Vergu , Elisabeta ; Ferguson , Neil M. . Department Of Infectious Disease Epidemiology) ; Lemaitre , Magali ; Cauchemez , Simon . Department Of Infectious Disease Epidemiology) ; Leach , Steve . Centre For Emergency Preparedness And Response) ; Valleron , Alain-Jacques

American Journal of Epidemiology, 167, 775-785, 2008 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/aje/kwm375

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...