skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The vertebrate genome annotation (Vega) database

Wilming, L G ; Gilbert, J G R ; Howe, K ; Trevanion, S ; Hubbard, T ; Harrow, J L

Nucleic acids research, January 2008, Vol.36(Database issue), pp.D753-60 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1362-4962 ; PMID: 18003653 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...