skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Systematic Analysis of Factors Determining Accuracy in Visual Tracking

Lincoln, R S ; Smith, K U

Science (New York, N.Y.), 22 August 1952, Vol.116(3008), pp.183-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17792309 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...