skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Measurement of a complex psychomotor performance by means of a printed test

Nesberg, L S ; Smith, K U

The Journal of applied psychology, October 1950, Vol.34(5), pp.309-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9010 ; PMID: 14784451 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...