skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Röntgenofluorescencná spektrometria ako alternatívna metóda liekopisných skúsiek na tazké kovy.
Radionuclide X-ray fluorescence as an alternative method to pharmacopeial tests for heavy metals

Jánosová, V ; Sýkorová, M ; Stroffeková, O ; Havránek, E

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, September 2006, Vol.55(5), pp.213-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 17128591 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...