skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lifrarbólga af vökdum lifrarbólguveira B og C hjá innflytjendum á Islandi.
Viral hepatitis B and C among immigrants in Iceland

Jónsdóttir, Gudrún ; Briem, Haraldur ; Blöndal, Thorsteinn ; Pálsson, Gestur ; Olafsson, Sigurdur ; Gudnason, Thórólfur

Laeknabladid, October 2006, Vol.92(10), pp.669-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7213 ; PMID: 17062900 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...