skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Improvement and generalization of arm motor performance through motor imagery practice

Gentili, R ; Papaxanthis, C ; Pozzo, T

Neuroscience, February 2006, Vol.137(3), pp.761-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522 ; PMID: 16338093 Version:1

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...