skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Solvothermal syntheses of Ln(en)3(H2O)x(mu(3-x)-SbS4) (Ln = La, x = 0; Ln = Nd, x = 1) and Ln(en)4SbS4.0.5en (Ln = Eu, Dy, Yb): a systematic study on the formation and crystal structures of new lanthanide thioantimonates(V)

Jia, Dingxian ; Zhao, Qianxin ; Zhang, Yong ; Dai, Jie ; Zuo, Jinglin

Inorganic chemistry, 28 November 2005, Vol.44(24), pp.8861-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1669 ; PMID: 16296841 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...