skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Development of an inverse method to identify the kinetics of heavy metal release during waste incineration in fluidized bed

Abanades, S ; Flamant, G ; Gauthier, D ; Tomas, S ; Huang, L

Journal of hazardous materials, 30 September 2005, Vol.124(1-3), pp.19-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; PMID: 15950377 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...