skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Removing tetrahedra from manifold tetrahedralisation: application to real-time surgical simulation

Forest, C ; Delingette, H ; Ayache, N

Medical image analysis, April 2005, Vol.9(2), pp.113-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1361-8415 ; PMID: 15721227 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...